Sale!

บริการแปลภาษาไทย-อังกฤษในสัมมนา MMI 2019

4,900.00 ฿ 1,900.00 ฿

รายละเอียด

ท่านจะได้รับ…
-บริการแปลภาษาตลอด 3 วัน
-Millionaire Mind Workbook (ภาษาไทย)
-เอกสารประกอบการสัมมนา (ภาษาไทย)

*หมายเหตุ :
– ราคาต้องรวมภาษีอีก 7%
– อุปกรณ์แปลภาษา 1 ท่าน/1ชุด