ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

 1. ชื่อผู้ซื้อ – ใช้ในการออกทะเบียนในสมุดเซ็นต์ชื่อและลงทะเบียนสัมมนา
 2. นามสกุลผู้ซื้อ – ใช้ในการออกทะเบียนในสมุดเซ็นต์ชื่อและลงทะเบียนสัมมนา
 3. อีเมล – ใช้ในส่งรายละเอียดยืนยันการลงทะเบียนและเพื่อการทำการตลาด Marketing ผ่านระบบ EDM (Electronic Direct Mail)
 4. เบอร์โทรศัพท์ – ถูกใช้เพื่อทำการติดตามผู้เข้าร่วมสัมมนา ส่งรหัส E-Confirmation เพื่อยืนยันตัวในการเข้าสัมมนา
 5. วันเดือนปีเกิด – ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการยืนยันอายุของผู้สมัคร ซึ่งจะมีสัมมนาบางหลักสูตรที่กำหนดให้เฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้น
 6. ที่อยู่ – จัดส่งอุปกรณ์ หนังสือเรียนเพื่อใช้ในการเข้าเรียน รวมไปถึงการส่งใบเสร็จ
 7. ตำบล/แขวง – จัดส่งอุปกรณ์ หนังสือเรียนเพื่อใช้ในการเข้าเรียน รวมไปถึงการส่งใบเสร็จ
 8. อำเภอ/เขต – จัดส่งอุปกรณ์ หนังสือเรียนเพื่อใช้ในการเข้าเรียน รวมไปถึงการส่งใบเสร็จ
 9. จังหวัด – จัดส่งอุปกรณ์ หนังสือเรียนเพื่อใช้ในการเข้าเรียน รวมไปถึงการส่งใบเสร็จ
 10. รหัสไปรษณีย์ – จัดส่งอุปกรณ์ หนังสือเรียนเพื่อใช้ในการเข้าเรียน รวมไปถึงการส่งใบเสร็จ
 11. ประเทศ – จัดส่งอุปกรณ์ หนังสือเรียนเพื่อใช้ในการเข้าเรียน รวมไปถึงการส่งใบเสร็จ
 12. รายละเอียดนิติบุคคล – ใช้ในการออกใบเสร็จ/ ใบกำกับภาษี ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการออกเอกสารและติดต่อกับผู้ติดต่อ (Contact Person)

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
  1. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
  2. จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน
  3. เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน
  4. จากการได้รับข้อมูลในการลงทะเบียนกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดของเรา ผ่านแพลตฟอร์มหรือบุคคลที่ 3 ที่ให้บริการในการส่งเสริมการตลาด
 2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้
  1. Success Resources Global (SRG) : PO Box 594, Australia Post, PYRMONT LPO PYRMONT, NSW 2009 Australia
 3. โดยได้รับข้อมูลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
  1. Email List โดยจัดส่งผ่านทางอีเมล
  2. NetSuite CRM โดยทำการจัดส่งผ่านการ Authenticate ข้อมูลเฉพาะบุคคลเท่านั้น

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

 1. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาด ส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • บริษัท แพน โฟ จำกัด มีมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์และระบบการตลาดอัตโนมัติ
  • Venio – CRM Platform : เป็นบริการสัญญาชาติไทยที่ทำหน้าเป็นตัวกลางในการจัดเก็บ บริหารข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
  • MailerLite – Email Marketing Platform : เป็นบริการจัดเก็บและส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมลที่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี
 • โดยบริษัท แพน โฟ จำกัด จะทำการใช้ข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้
  • ยืนยันตัวตนในการเข้าสัมมนา – ทางเราจะนำข้อมูลของท่านไปใช้ในการทำทะเบียนเข้าสัมมนา โดยจะทำการพิมพ์ออกมาในรูปแบบของกระดาษและจะจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานว่าท่านได้เข้าร่วมสัมมนา
  • ทำการประชาสัมพันธ์ – ทางเราจะนำข้อมูลของท่านไปใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้า/ บริการของทางบริษัท แพน โฟ จำกัดผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิ Email Marketing, Facebook, LINE, INSTAGRAM, TIKOK, Google Ads, ฯลฯ ที่เป็นแพลตฟอร์มในการทำการตลาด
  • นำไปใช้ทำทะเบียนรุ่น (กรณีที่เป็นสัมมนาของทางมหาวิทยาลัย)
 • ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน ที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมี ดังนี้
  • Success Resources Global (SRG) : PO Box 594, Australia Post, PYRMONT LPO PYRMONT, NSW 2009 Australia
  • 2C2P (Thailand) Co.,Ltd. 9 G Tower Grand Rama 9, South Wing, 17th Floor, Thanon Rama 9, Huai Khwang, Bangkok 10310
  • Silpakorn University (Wang Tha Phra Campus) 31 Na Phra Lan Rd, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok 10200
  • Mahidol University International College (MUIC) Mahidol University International College Salaya, Salaya, 7317

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. ลักษณะการเก็บ บริษัท แพน โฟ จำกัด มีมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบ Soft Copy ของท่านโดยใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์และระบบการตลาดอัตโนมัติ
 • Venio – CRM Platform : เป็นบริการสัญญาชาติไทยที่ทำหน้าเป็นตัวกลางในการจัดเก็บ บริหารข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
 • MailerLite – Email Marketing Platform : เป็นบริการจัดเก็บและส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมลที่มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี

และในขณะเดียวกัน สำหรับ Hard Copy ทางบริษัท แพน โฟ จำกัดจะทำการพิมพ์เอกสารออกมาจัดเก็บในรูปแบบแฟ้ม

 1. สถานที่จัดเก็บ : ทางบริษัท แพน โฟ จำกัดจะทำการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Hard Copy ไว้ในห้องเก็บแฟ้มที่อยู่ในอาคารของเรา โดยได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยและกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง และ Soft Copy จะใช้ระบบ Cloud Storate ในการจัดเก็บข้อมูลผ่านบุคคลที่ 3 ที่ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูล
 2. ระยะเวลาจัดเก็บ : เราจะเก็บไว้อย่างน้อย 10 ปีนับตั้งแต่ยกเลิกการติดตามข้อมูล
 3. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการเผาทำลาย (กรณี Hard copy) และการลบข้อมูล (กรณี Soft Copy) และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 1. ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร email
  ระยะเวลาประมวลผล: 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
 2. ข้อมูลประวัติการซื้อสินค้า ชื่อบริษัท เอกสารยินยอมสิทธิ์ และทะเบียนในการเข้าร่วมสัมมนา
  ระยะเวลาประมวลผล: 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

(2) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อเราได้

(3) สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง ประการได้

(5) สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

(7) สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือ ท่านสามารถศึกษา รายละเอียดเงื่อนไข ขอยกเว้นการใช้สิทธิ์ต่างๆ ได้ที่ http://www.mdes.go.th

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการ

พิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การ ให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ตามขั้นตอนดังนี้

 1. แจ้งความจำนงยกเลิกข้อมูลผ่านทางอีเมล info@panpho.com โดยระบุหัวข้อว่า “ยกเลิกการติดตามข้อมูล : *** ระบุชื่อของท่าน ***”
 2. ทางทีมงานจะทำการตรวจสอบระบบและส่งคำสั่งในการยกเลิกรับข้อมูลภายใน 15 วันทำการ

Cookies

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้ท่านสามารถ sign in บัญชีของท่านใน website ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. เพื่อใช้ในการนำเสนอสินค้า/ บริการที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของเรา

 1. Functionality – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็น preferences เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น
 2. Advertising – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งลาสุดเมื่อ [dd/mm/yy]

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ: Mr. Panyapol Suvisit
สถานที่ติดต่อ: 115/14 Phuttamonthon Sai 2 Soi 21/1 Salathummasop Taweewattana Bangkok 10170
ช่องทางการติดต่อ: 
094-242-4197, LINE: ARTTYSAX

รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล

ในกรณีที่เราหรือลูกจ้างหรือพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ: 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
ช่องทางการติดต่อ:
เบอร์ติดต่อ: +66 2 142 1033
อีเมลล์: pdpc@mdes.go.th
ระยะเวลาในการติดต่อ / ร้องเรียน: 15 วันนับตั้งแต่ได้รับอีเมล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก