Terms and Conditions
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมสัมมนา

1) เงื่อนไขการชำระเงิน

คุณตกลงที่จะชำระเงินค่าบริการให้กับ บริษัท แพน โฟ จำกัด (PAN PHO) ภายใต้ราคาและหลักสูตร/สัมมนา/ สินค้า/ บริการใดๆ ที่ท่านได้เลือก ซึ่งอาจรวมสินค้าในรูปแบบการจัดในสถานที่จัดงานหรือผ่านทางออนไลน์ ซึ่งท่านทราบดีว่าการเข้าเรียนสัมมนาของทางบริษัท ท่านจะต้องปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.1 กรุณาลงทะเบียนและชำระเงินตามเงื่อนไขของแต่ละโปรโมชั่นเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้บัตรสัมมนาในราคาที่ท่านต้องการ โดยท่านมีเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากที่ลงทะเบียนไว้แล้วในการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1.2 การลงทะเบียนและชำระเงินจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่ง “รายละเอียดผู้สมัครที่ครบถ้วน” พร้อม “หลักฐานการชำระเงิน” โดยยืนยันการจองที่นั่งมาที่ info@panpho.com หรือผ่านทางหน้าเว็บไซต์

1.3 ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่จะถึงวันที่กำหนดไว้ในโนโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

2) ข้อตกลงสำคัญโปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียน

เพื่อให้การสั่งซื้อ และการลงทะเบียนกับบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ถูกต้อง (เขียนตัวบรรจงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่) ชื่อ + นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ของผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา

2.2 กรุณาให้อีเมลของผู้สมัครร่วมสัมมนาแต่ละคน เพราะบริษัทฯจะส่งข้อมูลรายละเอียดสัมมนาและข้อมูลสำคัญให้ (ถ้ามี) ตามอีเมลที่ท่านให้มา หากท่านใช้อีเมลของบุคคลอื่นท่านอาจไม่ได้รับข้อมูลสัมมนาที่ท่านลงทะเบียน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ได้ให้อีเมล์ หรือ ให้อีเมล์ของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง

2.3 กรุณาให้เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้สมัครร่วมสัมมนาแต่ละคน บริษัทฯ จะส่งรหัสการยืนยันการลงทะเบียนให้ท่านตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ ซึ่งท่านต้องนำรหัสนี้มายืนยันเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

2.4 ทางบริษัทฯ ขออนุญาตในการใช้ข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ในการลงทะเบียนการเรียน ทั้งนี้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถส่งรายละเอียดและแจ้งกับทีมงานผ่าน info@panpho.com ภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละสัมมนา โดยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

2.4.1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสำหรับสัมมนาที่เป็นแพ็คเกจ – ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล ของผู้เรียนได้ในทุกกรณี

2.4.2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสำหรับสัมมนาภายในประเทศ – สามารถแจ้งการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้เรียนภายใน 30 วันก่อนวันสัมมนา

2.4.3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสำหรับสัมมนานอกประเทศ – สามารถแจ้งการเปลี่ยนชื่อสกุลของผู้เรียนภายใน 45 วันก่อนวันสัมมนา

ทั้งนี้ การเปลี่ยนชื่อผู้เข้าเรียนนั้นจะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อ-สกุล อยู่ที่ 1,500 – 15,000 บาทตามแต่ราคาและประเภทของสัมมนา

3) การยกเลิกและการคืนเงิน

3.1 หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาในวันที่ระบุไว้ได้ ทางผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี และ ไม่สามารถเลื่อนรอบการเข้าร่วมสัมมนา แต่จะสามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ (ตามเงื่อนไขของแต่ละสัมมนาเท่านั้น) ท่านสามารถสอบถามกับทางทีมงานได้ที่ 094-242-4197 หรือ Email: info@panpho.com

3.2 กรณีหากมีการเลื่อนรอบหรือยกเลิกอันเนื่องจากจำนวนผู้เรียนมีจำนวนน้อยกว่าที่จะสามารถจัดได้ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะคืนเงินตามจำนวนที่ชำระมาแล้วเท่านั้น

3.3 ในกรณีที่มีการเลื่อนรอบเรียนโดยทางผู้จัดเป็นผู้กำหนด ทางผู้เรียนมีสิทธิ์ในการส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ info@panpho.com พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินทางบริษัทฯ จะคืนเงินภายใน 45 วันหลังจากได้รับแจ้ง

4.) กรณีใช้บริการแปลภาษา

4.1 ราคาค่าบริการแปลภาษาไม่รวมในราคาบัตรสัมมนา ลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มหากมีความประสงค์ที่จะใช้บริการ

4.2 การลงทะเบียนรับเครื่องแปลภาษา กรุณานำบัตรประชาชน (ชื่อต้องตรงกับชื่อผู้สมัครใช้บริการ) มาแลกรับเครื่องแปลภาษาที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนแปลภาษาไทยก่อนเริ่มงานสัมมนา ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการสำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อหรือชื่อที่ลงทะเบียนมาไม่ตรงกับบัตรประชาชนมาที่รับเครื่องแปล

4.3 การคืนเครื่องแปลภาษา ผู้ใช้บริการสามารถคืนเครื่องฯเมื่อจบสัมมนาในแต่ละวัน หรือคืนเครื่องฯในวันสุดท้ายเมื่อจบสัมมนา ท่านจะได้รับบัตรประชาชนเมื่อคืนเครื่องในสภาพสมบูรณ์

4.4 เครื่องแปลภาษาชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าปรับกรณีเครื่องสูญหาย 8,000 – 32,000 บาท (แล้วแต่กรณี) ฝาครอบแบตตารี่ 500 บาท คลิปหนีบ 500 บาท หูฟัง 500 บาท

4.5 การละเมิดข้อตกลงการใช้บริการแปลภาษา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใช้ได้ 1 คน ต่อ 1 เครื่องเท่านั้น หากพบว่ามีการต่อพ่วงสัญญาณให้กับบุคคลอื่นที่มิได้ปรากฎชื่อหรือการชำระเงินกับบริษัทฯ หรือมีเจตนาบันทึกเสียงใดๆ ก็ตามภายในสัมมนาจะต้องถูกปรับเป็นจำนวน 10 เท่าของค่าบริการ และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพรบ.ลิขสิทธิ์

4.6 ในกรณีที่เป็นหลักสูตรที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษที่มีการรวมบริการแปลภาษาไทยไว้กับบัตรสัมมนา จะถือว่าจะต้องปฎิบัติตามข้อ 4.2 – 4.5

4.7 ในกรณีที่เป็นการแปลภาษาไทยสำหรับหลักสูตรออนไลน์หรือหลักสูตร Virtual สามารถสอบถามกรณีการขอใช้บริการได้ที่ info@panpho.com ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละโปรโมชั่นและเงื่อนไขในการจัดสัมมนานั้นๆ ไป

5) ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้สมัครทราบอย่างเต็มเปี่ยมว่า บริษัท แพน โฟ จำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์รายเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตร การประชาสัมพันธ์ และเป็นตัวแทนรับชำระเงินแทนของพันธมิตรทางการค้าที่ทางบริษัทฯ ได้จัดงานั้น ทั้งนี้ผู้สมัครรวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมตกลงที่จะไม่นำข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ เสียง และ สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัมมนาไปใช้ ปรับเปลี่ยน ทำซ้ำ หรือ ทำขึ้นใหม่ ซึ่งเนื้อหาของการสัมมนาหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสัมมนา

6) เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

6.1 พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์รับเงินค่าสัมมนาแทนบริษัทฯ หรือ ให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

6.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์

6.3 ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสัมมนาด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมสัมมนา

6.4 ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเข้าร่วมสัมมนา

6.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าที่เกิดจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร เหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องอันส่งผลถึงความเหมาะสมในการจัดงาน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

6.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ อันเกี่ยวข้องจากเหตุการณ์เดินทางเพื่อไปเข้าร่วมสัมมนา โดยการลงทะเบียนเรียนนั้น ผู้สมัครทราบดีว่า ทางบริษัทฯ ได้จำหน่ายเพียงบัตรสัมมนาเท่านั้น

7) การรักษาความเป็นส่วนตัว

ทางบริษัท แพน โฟ จำกัด ได้รับการอนุญาตในการจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้: 1.) ชื่อ – สกุล 2.) เบอร์โทรศัพท์ 3.) อีเมล 4.) ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 5.) ชื่อบริษัท 6.) ตำแหน่ง 7.) รูปถ่าย/ วีดิโอของท่าน

โดยการจัดเก็บข้อมูลของท่านสามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้: 1.) การเก็บในรูปแบบอิเล็คโทรนิค: โดยจะเก็บข้อมูลของท่านในระบบจัดการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์และระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลท่าน 2.) การเก็บในรูปแบบเอกสาร โดยได้เก็บไว้อย่างปลอดภัยในสถานที่ประกอบการของบริษัท

ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลของท่านมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเก็บ รวบรวม หรือนำไปใช้ดังต่อไปนี้:

1.) เพื่อพิจารณาสิทธิ์เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหรือร่วมกิจกรรม
2.) เพื่อนำส่งหน่วยงานผู้สนับสนุนทางวิชาการและพันธมิตร ตามเงื่อนไขโครงการฝึกอบรมหรือสัมมนาหรือร่วมกิจกรรม
3.) เพื่อประเมินผลการเข้ารับการฝึกอบรม
4.) เพื่อออกเอกสารรับรองการผ่านการอบรมหรือสัมมนาหรือร่วมกิจกรรม
5.) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับท่าน รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงท่าน
6.) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของการอบรมที่บริษัทรับผิดชอบ
7.) เพื่อติดต่อให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของบริษัทในอนาคต
8.) เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมอื่นๆ ในอนาคตผ่านทางช่องทางต่างๆ ทั้งในรูปแบบสื่ออิเล็คโทรนิคและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นใด

ซึ่งการเซ็นต์เอกสารดังกล่าวนี้ ท่านได้รับทราบสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้:
1.) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
2.) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อเราได้
3.) สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
4.) สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง ประการได้
5.) สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
6.) สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยบางประการได้
7.) สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้

ดังนั้น การลงทะเบียนนั้นนี้ถือเป็นการยินยอมมอบอำนาจให้บริษัท แพน โฟ จำกัด สามารถนำข้อมูลดังกล่าวของท่านไปใช้ในการดำเนินการตามกรอบระเบียบที่ถูกต้องดั่งที่ได้แจ้งมาในเอกสารฉบับนี้โดยท่านสามารถติดต่อทาง บริษัท แพน โฟ จำกัด เพื่อยื่นคำร้องขอในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวได้ที่ info@panpho.com หรือ LINE:@PANPHO

8) การไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข

กรณีที่ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ เป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก