Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมสัมมนา

1) เงื่อนไขการชำระเงิน

1.1 กรุณาลงทะเบียนและชำระเงินตามเงื่อนไขของแต่ละโปรโมชั่นเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้บัตรสัมมนาในราคาที่ท่านต้องการ

1.2 การลงทะเบียนและชำระเงินจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่ง “รายละเอียดผู้สมัครที่ครบถ้วน” พร้อม “หลักฐานการชำระเงิน” โดยยืนยันการจองที่นั่งมาที่ info@panpho.com

1.3 ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่จะถึงวันที่กำหนดไว้ในโนโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2) ข้อตกลงสำคัญโปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียน

เพื่อให้การสั่งซื้อ และการลงทะเบียนกับบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ถูกต้อง (เขียนตัวบรรจงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่) ชื่อ + นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ของผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา

2.2 กรุณาให้อีเมลของผู้สมัครร่วมสัมมนาแต่ละคน เพราะบริษัทฯจะส่งข้อมูลรายละเอียดสัมมนาและข้อมูลสำคัญให้ (ถ้ามี) ตามอีเมลที่ท่านให้มา หากท่านใช้อีเมลของบุคคลอื่นท่านอาจไม่ได้รับข้อมูลสัมมนาที่ท่านลงทะเบียน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ได้ให้อีเมล์ หรือ ให้อีเมล์ของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง

2.3 กรุณาให้เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้สมัครร่วมสัมมนาแต่ละคน บริษัทฯ จะส่งรหัสการยืนยันการลงทะเบียนให้ท่านตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ ซึ่งท่านต้องนำรหัสนี้มายืนยันเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

3) การยกเลิกและการคืนเงิน

3.1 หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาในวันที่ระบุไว้ได้ ทางผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี และ ไม่สามารถเลื่อนรอบการเข้าร่วมสัมมนา แต่จะสามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ (ตามเงื่อนไขของแต่ละสัมมนาเท่านั้น ท่านสามารถสอบถามกับทางทีมงานได้ที่ 094-242-4197 หรือ Email: info@panpho.com)

3.2 ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะคืนเงินตามจำนวนที่ชำระมาแล้วเท่านั้น

3.3 ในกรณีที่มีการเลื่อนรอบเรียนโดยทางผู้จัดเป็นผู้กำหนด ทางผู้เรียนมีสิทธิ์ในการส่งคำร้องขอคืนเงินภายใน 15 วันหลังจากที่ได้รับการแจ้ง

4.) กรณีใช้บริการแปลภาษา

4.1 ราคาค่าบริการแปลภาษาไม่รวมในราคาบัตรสัมมนา ลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มหากมีความประสงค์ที่จะใช้บริการ

4.2 การลงทะเบียนรับเครื่องแปลภาษา กรุณานำบัตรประชาชน (ชื่อต้องตรงกับชื่อผู้สมัครใช้บริการ) มาแลกรับเครื่องแปลภาษาที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนแปลภาษาไทยก่อนเริ่มงานสัมมนา ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการสำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อหรือชื่อที่ลงทะเบียนมาไม่ตรงกับบัตรประชาชนมาที่รับเครื่องแปล

4.3 การคืนเครื่องแปลภาษา ผู้ใช้บริการสามารถคืนเครื่องฯเมื่อจบสัมมนาในแต่ละวัน หรือคืนเครื่องฯในวันสุดท้ายเมื่อจบสัมมนา ท่านจะได้รับบัตรประชาชนเมื่อคืนเครื่องในสภาพสมบูรณ์

4.4 เครื่องแปลภาษาชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าปรับกรณีเครื่องสูญหาย 8,000 บาท ฝาครอบแบตตารี่ 500 บาท คลิปหนีบ 500 บาท หูฟัง 500 บาท

4.5 การละเมิดข้อตกลงการใช้บริการแปลภาษา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใช้ได้ 1 คน ต่อ 1 เครื่องเท่านั้น หากพบว่ามีการต่อพ่วงสัญญาณให้กับบุคคลอื่นที่มิได้ปรากฎชื่อหรือการชำระเงินกับบริษัทฯ หรือมีเจตนาบันทึกเสียงใดๆ ก็ตามภายในสัมมนาจะต้องถูกปรับเป็นจำนวน 10 เท่าของค่าบริการ และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพรบ.ลิขสิทธิ์

4.6 ในกรณีที่เป็นหลักสูตรที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษที่มีการรวมบริการแปลภาษาไทยไว้กับบัตรสัมมนา จะถือว่าจะต้องปฎิบัติตามข้อ 4.2 – 4.5

4.7 ในกรณีที่เป็นการแปลภาษาไทยสำหรับหลักสูตรออนไลน์หรือหลักสูตร Virtual สามารถสอบถามกรณีการขอใช้บริการได้ที่ info@panpho.com ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละโปรโมชั่นและเงื่อนไขในการจัดสัมมนานั้นๆ ไป

5) ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้สมัครทราบอย่างเต็มเปี่ยมว่า บริษัท แพน โฟ จำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์รายเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรและจัดสัมมนาต่างๆ และเป็นตัวแทนรับชำระเงินแทนผู้จัดงาน (Success Resources) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สมัครรวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมตกลงที่จะไม่ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ เสียง และ สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัมมนาไปใช้ ปรับเปลี่ยน ทำซ้ำ หรือ ทำขึ้นใหม่ ซึ่งเนื้อหาของการสัมมนาหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสัมมนา

6) เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

6.1 พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์รับเงินค่าสัมมนาแทนบริษัทฯ หรือ ให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

6.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์

6.3 ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสัมมนาด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมสัมมนา

6.4 ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเข้าร่วมสัมมนา

6.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าที่เกิดจากภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

7) การรักษาความเป็นส่วนตัว

7.1 ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบดีว่าการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้ไปเพื่อผลประโยชน์ในการให้บริการของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งจะถูกใช้ในการลงทะเบียนยืนยันตัวตนในการเข้าเรียน

7.2 ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบดีและยินยอมให้บริษัท แพน โฟ จำกัด สามารถนำข้อมูลของท่านไปวิเคราะห์ พัฒนา และสร้างประสบการณ์ในการใช้สินค้า บริการ และการแนะนำสินค้าที่ดีขึ้น

7.3 การเก็บรักษาข้อมูลของคุณลูกค้าจะได้รับการตรวจสอบทุกๆ 3 เดือนเพื่อป้องกันการโดนละเมิดทั้งในทางอิเล็คทรอนิคส์และทางเอกสาร

7.4 ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบและตระหนักดีกว่า Username และ Password ของผู้เข้าร่วมสัมมนาจะถูกเก็บเป็นความลับและทางบริษัทไม่สามารถล่วงรู้ถึงรหัสลผ่านของผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ ดังนั้นทางบรษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการถูกจารกรรมข้อมูลอันเกิดจากการถูกนำ Username และ Password ไปใช้ในที่อื่นนอกเหนือจากบริษัท แพน โฟ

8) การไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข

กรณีที่ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ เป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก