Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมสัมมนา

1) เงื่อนไขการชำระเงิน

1.1 กรุณาลงทะเบียนและชำระเงินตามเงื่อนไขของแต่ละโปรโมชั่นเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้บัตรสัมมนาในราคาที่ท่านต้องการ

1.2 การลงทะเบียนและชำระเงินจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่ง “รายละเอียดผู้สมัครที่ครบถ้วน” พร้อม “หลักฐานการชำระเงิน” โดยยืนยันการจองที่นั่งมาที่ info@panpho.com

1.3 ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่จะถึงวันที่กำหนดไว้ในโนโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2) ข้อตกลงสำคัญโปรดตรวจสอบก่อนลงทะเบียน

เพื่อให้การสั่งซื้อ และการลงทะเบียนกับบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ถูกต้อง (เขียนตัวบรรจงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่) ชื่อ + นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ของผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา

2.2 กรุณาให้อีเมลของผู้สมัครร่วมสัมมนาแต่ละคน เพราะบริษัทฯจะส่งข้อมูลรายละเอียดสัมมนาและข้อมูลสำคัญให้ (ถ้ามี) ตามอีเมลที่ท่านให้มา หากท่านใช้อีเมลของบุคคลอื่นท่านอาจไม่ได้รับข้อมูลสัมมนาที่ท่านลงทะเบียน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ได้ให้อีเมล์ หรือ ให้อีเมล์ของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง

2.3 กรุณาให้เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้สมัครร่วมสัมมนาแต่ละคน บริษัทฯ จะส่งรหัสการยืนยันการลงทะเบียนให้ท่านตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ ซึ่งท่านต้องนำรหัสนี้มายืนยันเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

3) การยกเลิกและการคืนเงิน

3.1 หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาในวันที่ระบุไว้ได้ ทางผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์การขอเงินคืนทุกกรณี และ ไม่สามารถเลื่อนรอบการเข้าร่วมสัมมนา แต่จะสามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ (ตามเงื่อนไขของแต่ละสัมมนาเท่านั้น ท่านสามารถสอบถามกับทางทีมงานได้ที่ 094-242-4197 หรือ Email: info@panpho.com)

3.2 ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะคืนเงินตามจำนวนที่ชำระมาแล้วเท่านั้น

 

4.) กรณีใช้บริการแปลภาษา

4.1 ราคาค่าบริการแปลภาษาไม่รวมในราคาบัตรสัมมนา ลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มหากมีความประสงค์ที่จะใช้บริการ

4.2 การลงทะเบียนรับเครื่องแปลภาษา กรุณานำบัตรประชาชน (ชื่อต้องตรงกับชื่อผู้สมัครใช้บริการ) มาแลกรับเครื่องแปลภาษาที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนแปลภาษาไทยก่อนเริ่มงานสัมมนา ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการสำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อหรือชื่อที่ลงทะเบียนมาไม่ตรงกับบัตรประชาชนมาที่รับเครื่องแปล

4.3 การคืนเครื่องแปลภาษา ผู้ใช้บริการสามารถคืนเครื่องฯเมื่อจบสัมมนาในแต่ละวัน หรือคืนเครื่องฯในวันสุดท้ายเมื่อจบสัมมนา ท่านจะได้รับบัตรประชาชนเมื่อคืนเครื่องในสภาพสมบูรณ์

4.4 เครื่องแปลภาษาชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าปรับกรณีเครื่องสูญหาย 8,000 บาท ฝาครอบแบตตารี่ 500 บาท คลิปหนีบ 500 บาท หูฟัง 500 บาท

4.5 การละเมิดข้อตกลงการใช้บริการแปลภาษา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใช้ได้ 1 คน ต่อ 1 เครื่องเท่านั้น หากพบว่ามีการต่อพ่วงสัญญาณให้กับบุคคลอื่นที่มิได้ปรากฎชื่อหรือการชำระเงินกับบริษัทฯ หรือมีเจตนาบันทึกเสียงใดๆ ก็ตามภายในสัมมนาจะต้องถูกปรับเป็นจำนวน 10 เท่าของค่าบริการ และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพรบ.ลิขสิทธิ์

4.6 ในกรณีที่เป็นหลักสูตรที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษที่มีการรวมบริการแปลภาษาไทยไว้กับบัตรสัมมนา จะถือว่าจะต้องปฎิบัติตามข้อ 4.2 – 4.5

4.7 ในกรณีที่เป็นการแปลภาษาไทยสำหรับหลักสูตรออนไลน์หรือหลักสูตร Virtual สามารถสอบถามกรณีการขอใช้บริการได้ที่ info@panpho.com ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละโปรโมชั่นและเงื่อนไขในการจัดสัมมนานั้นๆ ไป

5) ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้สมัครทราบอย่างเต็มเปี่ยมว่า บริษัท แพน โฟ จำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์รายเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรและจัดสัมมนาต่างๆ และเป็นตัวแทนรับชำระเงินแทนผู้จัดงาน (Success Resources) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สมัครรวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมตกลงที่จะไม่ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ เสียง และ สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัมมนาไปใช้ ปรับเปลี่ยน ทำซ้ำ หรือ ทำขึ้นใหม่ ซึ่งเนื้อหาของการสัมมนาหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสัมมนา

6) เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

6.1 พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์รับเงินค่าสัมมนาแทนบริษัทฯ หรือ ให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

6.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์

6.3 ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสัมมนาด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมสัมมนา

6.4 ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเข้าร่วมสัมมนา

6.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าที่เกิดจากภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

7) การรักษาความเป็นส่วนตัว

7.1 ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบดีว่าการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้ไปเพื่อผลประโยชน์ในการให้บริการของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งจะถูกใช้ในการลงทะเบียนยืนยันตัวตนในการเข้าเรียน

7.2 ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบดีและยินยอมให้บริษัท แพน โฟ จำกัด สามารถนำข้อมูลของท่านไปวิเคราะห์ พัฒนา และสร้างประสบการณ์ในการใช้สินค้า บริการ และการแนะนำสินค้าที่ดีขึ้น

7.3 การเก็บรักษาข้อมูลของคุณลูกค้าจะได้รับการตรวจสอบทุกๆ 3 เดือนเพื่อป้องกันการโดนละเมิดทั้งในทางอิเล็คทรอนิคส์และทางเอกสาร

7.4 ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบและตระหนักดีกว่า Username และ Password ของผู้เข้าร่วมสัมมนาจะถูกเก็บเป็นความลับและทางบริษัทไม่สามารถล่วงรู้ถึงรหัสลผ่านของผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ ดังนั้นทางบรษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการถูกจารกรรมข้อมูลอันเกิดจากการถูกนำ Username และ Password ไปใช้ในที่อื่นนอกเหนือจากบริษัท แพน โฟ

8) การไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข

กรณีที่ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ เป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

สัมมนา Millionaire Mind Online | 17 - 18 เมษายน 2564

1. การเข้าร่วม
ขอขอบคุณที่ตอบรับข้อเสนอของเราเพื่อเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ‘Millionaire Mind Online 2021’ ให้กับคุณโดยกำหนดจัดขึ้นในวันและเวลาดังต่อไปนี้:

วันที่ 17 – 18 เมษายน 2021 08:00 น. – 16:00 น.

2. เวลาและสถานที่
การชำระเงินสำหรับการลงทุนของคุณให้สิทธิ์คุณในการ:

2.1. เข้าร่วมบริการสัมมนาออนไลน์“ Millionaire Mind Online 2021” จะมีขึ้นในวันที่ 17-18 เมษายน 2564

2.2. เพื่อรับสำเนาของวัสดุและ / หรือโบนัสที่รวมอยู่ในการซื้อของคุณตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์และอีเมลยืนยันการซื้อของคุณ

2.3. หากเกิดสถานการณ์จำเป็นSuccess Resources UK Limited และบริษัท แพน โฟ จำกัด (ในฐานะผู้จัดบริการสัมมนาออนไลน์) อาจเปลี่ยนวิทยากรชั่วโมงและ / หรือวันที่ของบริการสัมมนาออนไลน์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ โดยแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดของผู้บรรยายทดแทนชั่วโมงสัมมนาออนไลน์ และ / หรือวันที่ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการสัมมนาออนไลน์แต่อย่างใด

3. การชำระเงิน
คุณต้องชำระค่าสัมมนาออนไลน์ให้กับ AGB Digistores และ/หรือ บริษัท แพน โฟ จำกัดเพื่อรับบริการสัมมนาออนไลน์ “Millionaire Mind Online 2021” เป็นการชำระงวดเดียวหรือผ่อนชำระสำหรับการสั่งซื้อโดยหากชำระเงินไม่เต็มจำนวนก่อนวันที่เริ่มสัมมนาออนไลน์ “Millionaire Mind Online 2021” (ตามรอบสัมมนาในข้อ 2) Success Resources UK Limited และบริษัท แพน โฟ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงบริการสัมมนาออนไลน์และยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ

4. รายละเอียดผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์“ Millionaire Mind Online 2021”
4.1. Success Resources UK Limited และบริษัท แพน โฟ จำกัด และบริษัท แพน โฟ จำกัดต้องมีรายละเอียดด้านล่างของผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ทั้งหมดอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเริ่มต้นสัมมนาออนไลน์ “Millionaire Mind Online 2021”
ชื่อจริง (ภาษาอังกฤษ) :
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อจริง (ภาษาไทย) :
นามสกุล (ภาษาไทย) :
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

4.2. เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อที่จะต้องแจ้งรายละเอียดของผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ให้กับทาง Success Resources UK Limited และบริษัท แพน โฟ จำกัด ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 (a) อย่างน้อย 21 วันก่อนวันเริ่มต้นสัมมนาออนไลน์ “Millionaire Mind Online 2021” เมื่อแจ้งรายละเอียดของผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์แล้วจะไม่สามารถอัปเดตได้

4.3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์แต่ละคนจะต้องระบุอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ไม่ซ้ำกันเพื่อเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ‘Millionaire Mind Online 2021’ สามารถใส่รายละเอียดผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในลิงค์ที่ส่งมาในอีเมลเพื่อยืนยันการสั่งซื้อหรือส่งอีเมลไปที่ info@panpho.com พร้อมข้อมูลนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อในการจัดหาผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์แต่ละคน

4.4. ในการเข้าถึงบริการสัมมนาออนไลน์ ‘Millionaire Mind Online 2021’ คุณต้องลงทะเบียนผู้เข้าร่วมทั้งหมดโดยใช้ลิงก์ที่ให้ไว้ในขณะที่คุณซื้อสินค้าและเป็นไปตามข้อกำหนดที่ 8 (a) หากคุณไม่ลงทะเบียนอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเริ่มต้นสัมมนาออนไลน์ “Millionaire Mind Online 2021” คุณจะไม่สามารถเข้าถึงสัมมนาออนไลน์ “Millionaire Mind Online 2021” ได้

5. การโอนสัมมนาออนไลน์ “Millionaire Mind Online 2021”
หากคุณไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์“ Millionaire Mind Online 2021” ได้คุณจะไม่สามารถโอนบัตรไปยังบริการสัมมนาออนไลน์ “ Millionaire Mind Online 2021” รอบอื่น หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดที่นำเสนอโดย Success Resources UK Limited และบริษัท แพน โฟ จำกัด

6. การยกเลิก / เลื่อนกิจกรรม
Success Resources UK Limited และบริษัท แพน โฟ จำกัดอาจยกเลิก / กำหนดเวลาใหม่ / เลื่อนบริการสัมมนาออนไลน์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหากบริการสัมมนาออนไลน์ถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไปทั้งหมดหรือบางส่วนSuccess Resources UK Limited และบริษัท แพน โฟ จำกัด จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการยกเลิกหรือการเลื่อนโดยใช้รายละเอียดที่คุณให้ไว้ในขณะที่ทำการจอง

6.1. หากบริการสัมมนาออนไลน์ถูกยกเลิก AGB Digistores จะคืนเงินให้กับกาชำระเงินที่คุณได้จ่ายไปจริงลบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่สมเหตุสมผล (ตามที่ Success Resources UK Limited และบริษัท แพน โฟ จำกัด กำหนด) ภายใน 30 วันหลังจากแจ้งการยกเลิกให้คุณทราบ

6.2. หากบริการสัมมนาออนไลน์ถูกเลื่อนหรือเลื่อนออกไปSuccess Resources UK Limited (ผุ้จัด) จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลเพื่อเสนอบัตเข้าสู่บริการสัมมนาออนไลน์ที่กำหนดเวลาใหม่ให้เท่ากับมูลค่าของการลงทุนที่คุณจ่ายจริงหากเป็นไปได้ องค์ประกอบใด ๆ ของบริการสัมมนาออนไลน์ที่จัดให้คุณจะไม่สามารถคืนเงินได้ บริการสัมมนาออนไลน์ที่เลื่อนหรือเลื่อนออกไปจะไม่สามารถขอคืนเงินได้

7. การเปิดเผยข้อมูล
คุณรับทราบ:
7.1. ไม่ว่าทั้งSuccess Resources UK Limited และบริษัท แพน โฟ จำกัด ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการสัมมนาออนไลน์ (“บุคคลที่เกี่ยวข้อง”) เป็นที่ปรึกษาการลงทุนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นใดในการให้คำแนะนำการลงทุน

7.3. Success Resources UK Limited และบริษัท แพน โฟ จำกัด อาจจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับบุคคลที่สามที่เกิดจากการที่คุณทำสัญญาซื้อนี้

8. ขายบัตรสัมมนาออนไลน์และขายต่อ
8.1. การโฆษณาซ้ำของบริการสัมมนาออนไลน์“ Millionaire Mind Online 2021” เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายต่อเป็น
สิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

8.2. หากพบว่าบริการสัมมนาออนไลน์“ Millionaire Mind Online 2021” ถูกนำเสนอหรือโฆษณาเพื่อขายต่อสิทธิ์
ของคุณในการเข้าถึงบริการสัมมนาออนไลน์อาจถูกยกเลิกโดยไม่มีการคืนเงินและผู้ถือบัตรจะไม่ได้รับใด ๆ
บริการจัดสัมมนาออนไลน์.

8.3. หากพบว่าบริการสัมมนาออนไลน์ของคุณ“ Millionaire Mind Online 2021” ถูกนำเสนอหรือโฆษณาเพื่อขาย
ต่อคุณจะสละสิทธิ์ในการเปลี่ยนชื่อบนบัตรหากสามารถใช้ได้กับบริการสัมมนาออนไลน์

9. เหตุสุดวิสัย
หากบริการสัมมนาออนไลน์ตามที่พิจารณาโดยข้อตกลงนี้ได้รับการป้องกันหรือยกเลิกเนื่องจากการกระทำของพระเจ้า อุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไฟไหม้ ไฟดับ น้ำท่วม การระบาด หรือภัยพิบัติอื่น ๆ หรือหากเกิดจากการนัดหยุดงานหรือการล็อกดาวน์หรือเหตุการณ์อื่นใด นอกเหนือจากการควบคุมโดยตรงของทั้งสองฝ่ายแล้ว ผู้จัดสัมมนาอาจเลือกที่จะเลื่อนบริการสัมมนาออนไลน์จากวันที่บริการสัมมนาออนไลน์เดิมหรือยกเลิกและคืนเงินตามเงื่อนไขข้อที่ 6

10. ทั่วไป
10.1. การแจ้งหรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาออนไลน์จะต้องส่งไปที่ info@panpho.com หากจำเป็นต้องมีการสื่อสารทางกฎหมายใด ๆ ที่ support@digistore24.com

10.2. การไม่ใช้หรือล่าช้าในการใช้อำนาจหรือสิทธิใด ๆ ของคู่สัญญาไม่ถือเป็นการสละอำนาจหรือสิทธินั้นและการไม่ใช้อำนาจหรือสิทธิใด ๆ เพียงครั้งเดียวเป็นการกีดกันการใช้อำนาจหรือสิทธิอื่นใด หรือการใช้อำนาจหรือสิทธิอื่นใด อำนาจหรือสิทธิ์อาจถูกสละเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นซึ่งลงนามโดยฝ่ายที่จะผูกพันตามการสละสิทธิ์

10.3. บริการสัมมนาออนไลน์“ Millionaire Mind Online 2021” มีไว้สำหรับผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่ ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีเข้าร่วม

10.4. เนื้อหากิจกรรมทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษหากคุณต้องการบริการแปลภาษาไทยโปรดส่งอีเมลไปที่ info@panpho.com

10.5. วิทยากรทั้งหมดที่โฆษณาจะปรากฏในช่วงเวลาที่แตกต่างกันและไม่ใช่ตลอดเวลาเต็มของบริการสัมมนาออนไลน์

10.6. จะมีการสร้างใบแจ้งหนี้หนึ่งใบต่อคำสั่งซื้อและการสื่อสารกับผู้ซื้อบริการสัมมนาออนไลน์เท่านั้นจนกว่าจะมีการแจ้งรายละเอียดผู้เข้าร่วม

10.7. บริการจัดสัมมนาออนไลน์“ Millionaire Mind Online 2021” เป็นกิจกรรมถ่ายทอดสดและจะไม่มีการบันทึกเหตุการณ์ใด ๆ

10.8. ผู้เข้าร่วมจะได้รับลิงค์เพื่อลงทะเบียนและเข้าร่วมบริการสัมมนาออนไลน์“ Millionaire Mind Online 2021” ไปยังที่อยู่อีเมลที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งให้ไว้ประมาณ 21 วันก่อนวันเริ่มสัมมนาออนไลน์“ Millionaire Mind Online 2021” เมื่อลิงก์นี้ถูกส่งไปยังผู้ซื้อและหรือผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์“ Millionaire Mind Online 2021” ได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการให้บริการแก่คุณ

11. ข้อตกลงไม่เปิดเผย

11.1. คุณรับทราบว่าคุณจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ถือว่าเป็น “ความลับทางการค้า” และเป็นความลับตามธรรมชาติ คุณตกลงที่จะไม่เปิดเผยเทคนิคหรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับบริการสัมมนาออนไลน์ใด ๆ ต่อผู้อื่นผ่านทางฟอรัมกระดานข้อความอีเมลส่วนตัวบล็อกหรือสถานที่อื่น ๆ หากละเมิดข้อตกลงนี้คุณเปิดเผยข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริการจัดสัมมนาออนไลน์คุณจะผิดสัญญาและถูกฟ้องร้องทางแพ่งและรับผิดชอบต่อความเสียหาย คุณตกลงที่จะไม่สร้างหรือเป็นพันธมิตรหรือเชื่อมโยงกับบุคคลใด ๆ ผลิตภัณฑ์ประเภทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับSuccess Resources UK Limited และบริษัท แพน โฟ จำกัด รวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียง e-book รายงานพิเศษไฟล์เสียงหรือวิดีโอการโพสต์เนื้อหาต่อสาธารณะหรืออื่น ๆ วัสดุที่ได้รับ คุณไม่สามารถบันทึกส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการสัมมนาออนไลน์ได้

11.2. คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือครอง Success Resources UK Limited และบริษัท แพน โฟ จำกัด ที่ไม่เป็นอันตรายต่อความสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดที่ลูกค้าอาจได้รับอันเป็นผลมาจากSuccess Resources UK Limited และบริษัท แพน โฟ จำกัด และวิทยากรและผู้ร่วมงานตลอดจน บริษัท ในเครือและตัวแทนจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และใด ๆ สาเหตุอื่น ๆ หรือสาเหตุที่ถูกกล่าวหาใด ๆ