โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ | 26 กันยายน – 7 พฤศจิกายน 2563

โครงการอบรมอสังหาริมทรัพย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Silapakorn University Real Estate (SURE)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำโครงการหลักสูตรอบรมอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประตูสู่การเป็นนักพัฒนาอสังริมทรัพย์ 

 

  • บูรณาการความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในด้านการออกแบบ การก่อสร้าง การลงทุน  กฎหมาย  การบริหารงานก่อสร้าง การตลาด และ การขายโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • มีโอกาสได้จัดทำแผนโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Workshop) โดยได้รับการดูแลใกล้ชิดจากทีมคณาจารย์
  • สร้างมิตรภาพและสายสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมรุ่น และ ทีมคณาจารย์เพื่อต่อยอดในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทำไมต้องเรียน SURE Program

โครงการอบรมอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร
“เปิดประตูสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

 

Academic

บูรณการวิชาการพื้นฐานในการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกด้าน

เรียนรู้วิชาการทั้งศาสตร์และศิลป์   ในการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างครบถ้วน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มือชีพ

Expert

เรียนกับทีมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง

สร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จ

Experience

โอกาสทองในการจัดทำแผนโครงการอสังหาริมทรัพย์กับเพื่อนร่วมรุ่น

นำความรู้มาวางแผนระดมสมอง กับเพื่อนร่วมรุ่นทั้งนอกและในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สร้างประสบการณ์จริงตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายดูแลใกล้ชิดจากทีมคณาจารย์

Friends

มิตรภาพและสายสัมพันธ์จากเพื่อนร่วมรุ่น และ ทีมคณาจารย์  

ร่วมเรียน ร่วมคิด ร่วมงาน สร้างเครือข่ายเพื่อนร่วมวงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อต่อยอดในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้อย่างคุ้มค่า

บูรณาการความรู้ทุกด้าน และ สร้างประสบการณ์จริงในการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์

ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์

สร้างความเข้าใจภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภาคการเงิน  และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

การทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มจากการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ทั้งกฏหมายผังเมือง กฎหมายสิ่งแวดล้อม และ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อเดินโครงการได้อย่างมั่นใจในระยะยาว

การออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์กับสิ่งแวดล้อม

สร้างความแตกต่างการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Green Architecture) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างมูลค่าที่เหนือกว่าคู่แข่งทั้งปัจจุบันและอนาคต 

นวัตกรรมทางการตลาดและการขาย

การวางแผนการตลาดและการขายให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จ  ผู้ประกอบการและผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในโลกยุคปัจจุบัน และ นำเสนอจุดขายด้วยเครื่องมือทางการตลาดที่สอดคล้องกับการไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

การบริหารต้นทุนการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์

นักพัฒนาและผู้ประกอบการโครงการอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการบริหารต้นทุน    เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน  ทั้งด้านการจัดการงานก่อสร้าง(การผลิต)  การส่งมอบ(เวลา)   คุณภาพการก่อสร้าง(สินค้า)   ผลประกอบการที่เกิดการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ(กำไร) 

การบริหารสัญญาก่อสร้างและเอกสารก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องเข้าใจและรอบคอบในการบริหารสัญญาก่อสร้าง   เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดกับผู้รับจ้าง  ผู้รับเหมา  การควบคุมงานก่อสร้าง  ฯลฯ   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเสร็จตามเวลาที่กำหนด

การขอสินเชื่อสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การขอสินเชื่อเพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นับว่าเป็นการเสริมสภาพคล่องและความสามารถในการบริหารงานก่อสร้างให้ผู้ประกอบการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดความรู้ และ ความเข้าใจก่อนขอสินเชื่อจะทำให้ใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดทำแผนเพื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์

การระดมสมองในการวางแผนจัดทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละขั้นตอน  เพื่อสร้างความเข้าใจ  มุมมอง  การช่วยกันแก้ปัญหากับเพื่อนร่วมทีม และทีมคณาจารย์เพื่อสร้างประสบการณ์จริงในการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์  

เกี่ยวกับวิทยากร

รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์

อดีตคณะบดีคณะพาณิชยศาตร์ฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ. ยอดเยี่ยม เทพธรานน์

สถาปนิกชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการบริหารการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

รศ. วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์

ภาควิชาออกแบบสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ.ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาตร์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ผศ. จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์

อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ. จักรพันธ์ ภวังคะรัตน์

Associate Director
บริษัท โจนส์ แลง ลาซาล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : วิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าอบรม

โครงการอบรมอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น (7 สัปดาห์)

* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวอย่างวุฒิบัตร

*ผู้อบรมจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตร

คำบอกเล่าจากศิษย์เก่าของเรา

ประสบการณ์จริงจาก “เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์” ผู้เคยเข้าร่วมสัมมนา

“ความรู้ที่ได้จากการอบรมนั้นทำให้สามารถวางแผน วิเคราะห์ และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ ซึ่งความรู้ที่ได้เรียนในโครงการอสังหาฯ ของ SURE แตกต่างกับที่ผมไปอบรมที่อื่นๆ มากครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดทำผังโครงการ, Feasibility, Green Building, Facility Management และ การได้ทำโปรเจคส่งก่อนอบรมทำให้เข้าใจเนื้อหาที่อบรมมาทั้งหมด”

คุณบูนท์  ธีระเดชานนท์, SURE รุ่น 3
Project Manager
The Sea Condominium
โครงการอสังหาริมทรัพย์ ประจวบคีรีขันธ์

“นอกจากความรู้ที่ได้รับจากการเรียนแล้ว ยังได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับปัญหาจริงที่เจอในการพัฒนาโครงการอสังหาฯ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้มั่นใจในการตัดสินใจลงทุนมากยิ่งขึ้น  ที่สำคัญที่ได้รู้จักเพื่อนจากหลากหลายสายงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน สามารถช่วยให้คำปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ก่อนที่เราจะลงสนามจริง”

คุณเกวลิน ชาญชูทรัพย์, SURE รุ่น 4
General Manager,
โครงการเอมัสท์
โครงการอสังหาริมทรัพย์ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ผู้ที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับอสังหา
  • เจ้าของที่ดินและอาคาร ที่ต้องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของตัวเอง
  • เจ้าของกิจการที่มีแผนจะลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
  • ทายาทเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
  • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ : ปัจจุบันมีเปิดอบรมมาแล้ว 8 รุ่น มีศิษย์เก่าที่จบไปแล้วกว่า 640 คน  ทั้งในและนอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากจังหวัดกรุงเทพ  ปทุมธานี  ชลบุรี  ระยอง  ประจวบคีรีขันธ์  ขอนแก่น  อุดรธานี  เชียงใหม่  ภูเก็ด เป็นต้น

รายละเอียดการอบรม

Silpakorn University Real Estate (SURE) รุ่นที่ 9

 โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ | 26 กันยายน – 7 พฤศจิกายน 2563


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เพียง 21,000 บาท

เรียนทุกวันเสาร์  เวลา 9.00 น. – 16.30 น.
ระยะเวลาประมาณ 42 ชั่วโมง หรือ 7 สัปดาห์
ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่างนอกสถานที่
(SOLD OUT) ขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งของ SURE PROGRAM

จำกัด 80 ที่นั่งต่อรอบเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ขอบพระคุณค่ะ

* รวมบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน, เอกสารอุปกรณ์การเรียน, และ อาหารว่าง

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน

1. กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ในวันใด หรือ ตลอดทั้งโปรแกรม ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
2. กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมก่อนวันเริ่มอบรม  สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้   โดยต้องแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนผู้รับสิทธิ์คนใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์ที่  info@panpho.com ภายในวันที่ 30 วันก่อนเริ่มสัมมนาเท่านั้น  (หากเริ่มเรียนแล้วไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ทุกกรณี)
3. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก  เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน  วิทยากร  โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่จำเป็นต้องยกเลิกโปรแกรม ผู้จัดจะคืนเงินตามจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วเท่านั้น

คำถามที่ถูกถามบ่อย

หลักสูตรนี้แตกต่างจากการอบรมอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ อย่างไร

–  โครงการอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SURE Program)  ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น หลักสูตรระยะสั้นที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ   สามารถนำไปประยุกต์ใช้  บริหารจัดการ  และช่วยแก้ปัญหาการโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลากหลายมิติ

– วิทยากรผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์ตรงในโครงการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท  โดยทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้าของประเทศมาถ่ายทอดเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้ผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ และ การปฎิบัติจริง

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์  การแข่งขัน  และ แนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์  ทั้งด้านการวิเคราะห์  การวางแผน  การลงทุน  การบริหารโครงการ  การก่อสร้าง  พฤติกรรมผู้บริโภค  การตลาด และ การขายอสังหาริมทรัพย์

อ่านหนังสือแตกต่างอย่างไรกับการเข้ารับการอบรม

การอ่านหนังสืออสังหาริมทรัพย์ทั่วๆไป :

– มีข้อจำกัดในการถ่ายทอดเนื้อหา และการตีความหมาย  ซึ่งที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้อ่าน

การเข้าร่วมโครงการอบรมอสังหาริมทรัพย์  SURE Program :

– ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับการปูพื้นฐานทีละขั้นตอนตั้งแต่เช้าวันแรกจนถึงวันสุดท้ายอย่างเข้มข้น โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ

– มีการทำแบบฝึกหัด โครงการกลุ่ม และ Workshop ต่างๆที่จะให้โอกาสผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือทำจริง และได้เจอปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

– ได้เพื่อนและสังคมใหม่ที่มีความคิดและเป้าหมายการลงทุนเหมือนกัน

– ได้อยู่ในบรรยากาศที่ให้พลังและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้

– ได้เรียนรู้และลงมือทำทุกกิจกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

– ได้รับคำปรึกษาจากผู้สอนโดยตรงทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม เพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่มั่นคงและยั่งยืน

สามารถลงทะเบียนและชำระเงินหน้างานได้ไหม

เนื่องจากทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการให้ผู้ได้รับการอบรมได้เรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนและการทำงานกลุ่มร่วมกัน   จึงสามารถรับผู้รียนเพียงแค่ 80 ที่นั่งต่อรอบเท่านั้น (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับเมื่อที่นั่งเต็มโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพ

แผนที่โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท แพน โฟ จำกัด   ได้รับความไว้วางใจจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เป็นตัวแทนการดูแลการรับสมัครและการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ

ฝ่ายบริการลูกค้ายินดีให้ข้อมูลกับผู้สนใจทุกท่าน  กรุณาติดต่อเราได้ที่

Tel. 094-242-4197, 099-397-4624
วันทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลา 9:00 น. – 17:30น.

LineID: @Panpho
ติดต่อได้ตลอด

 

Email : info@panpho.com

รับข่าวสารสัมมนา และโปรโมชั่นก่อนใคร!

ท่านสามารถติดตามข่าวสารสัมมนาด้านการพัฒนาตัวเองและการสร้างความมั่งคั่งระดับโลก, Workshop ต่างๆในประเทศไทย, สาระความรู้การพัฒนาตัวเอง, และรวมถึงสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่ช่องทางติดต่อ LINE ของเรา